Zasady korzystania z portalu https://e-przychodnie.pl/

Celem ePrzychodnia jest świadczenie usług najwyższej jakości, w trosce o Państwa zdrowie jak i zadowolenie z naszych usług. Dlatego też prosimy o zapoznanie się i stosowanie poniższych zasad: 

 1. Portal internetowy https://e-przychodnie.pl/ przeznaczony jest wyłącznie dla pacjentów w stanie zdrowia ogólnym dobrym, bez dolegliwości, bez dodatkowych schorzeń oraz chorób przewlekłych. 
 2. Pacjenci w stanach nagłych powinni zgłaszać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 999.
 3. Pacjenci nie powinni bagatelizować jakichkolwiek objawów oraz skutków ubocznych stosowanych leków w wyniku wizyty w e-przychodnie.pl 
 4. Pacjenci nie mogą zatajać jakichkolwiek informacji o stanie zdrowia wymaganych przez lekarza https://e-przychodnie.pl/.
 5. Poprzez https://e-przychodnie.pl/ udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w zakresie przedłużenia recept na leki przyjmowane na stałe, środki antykoncepcyjne oraz antykoncepcję awaryjną (dalej: usługa zdrowotna).
 6. Poprzez https://e-przychodnie.pl/ świadczone są usługi pacjentom którzy z określonego powodu nie mogą udać się do lekarza osobiście. Świadczenia zdrowotne udzielane przez https://e-przychodnie.pl/ nie są równoważne z wizytą w gabinecie lekarskim, a formularz wywiadu zdrowotnego wypełniany przez pacjenta nie jest tak dokładny i rzetelny jak wywiad przeprowadzony przez lekarza podczas wizyty stacjonarnej. Wobec tego, zalecamy wizyty stacjonarne w szczególności dodatkowych dotychczas nie występujących objawów. Rekomendujemy korzystanie z usług https://e-przychodnie.pl/, w przypadku gdy wizyta stacjonarna jest niemożliwa lub stwarza większe zagrożenie życia pacjenta niż korzystanie z usług online.
 7. Warunkiem skorzystania z usługi zdrowotnej jest zgoda na zbadanie za pomocą systemów teleinformatycznych oraz udzielenie prawdziwych odpowiedzi w formularzu z wywiadem zdrowotnym. https://e-przychodnie.pl/ nie odpowiada za podanie fałszywych informacji o swoim stanie zdrowia, a także zatajonych informacji oraz skutków z tego wynikłych.  
 8. Podanie przez pacjenta informacji i danych kompletnych, prawdziwych i prawidłowych jest warunkiem prawidłowego udzielenia usługi zdrowotnej zgodnej ze stanem zdrowia pacjenta. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych lub informacji wyłączna odpowiedzialność spoczywa na pacjencie.
 9. Zabronione jest:
  1. podawanie informacji lub danych niepełnych, nieprawdziwych, nieprawidłowych;
  2. uzyskiwania świadczenia zdrowotnego dla osób trzecich;
  3. przesyłanie cudzej dokumentacji medycznej;
  4. przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.
 10. W przypadku zidentyfikowania naruszenia o którym mowa w pkt. 9 powyżej, https://e-przychodnie.pl/ może zawiadomić właściwy organ ścigania. 
 11. Jeżeli w trakcie badania za pomocą systemów teleinformatycznych okaże się, że stan zdrowia pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, lekarz ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty u lekarza, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej. W przypadku niezastosowania się do zaleceń lekarza, pacjent nie może dochodzić żadnych roszczeń względem https://e-przychodnie.pl/
 12. Skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem portalu https://e-przychodnie.pl/ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji zawartych w formularzu wywiadu zdrowotnego w dokumentacji medycznej pacjenta. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z art. 23 Ustawy
 13. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  
  • Pacjent może się spotkać z odmową udzielania świadczeń zdrowotnych przez portal https://e-przychodnie.pl/w szczególności: 
  • zgłoszenia się po świadczenie zdrowotne osoby niepełnoletniej;
  • gdy stan zdrowia pacjenta wymaga dodatkowych badań, konsultacji lub wizyty stacjonarnej u lekarza specjalisty;
  • braku udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu;
  • wprowadzeniu nieprawdziwych odpowiedzi w formularzu lub zatajeniu informacji;
  • problemów technicznych z połączeniem;
  • podejrzenia wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 7 powyżej niniejszych zasad;
  • naruszeniu zasad korzystania z portalu oraz Regulaminu świadczenia usług;
 14. Informujemy, że przyjmowanie farmakoterapii w jakiejkolwiek postaci wiąże się 
  z ryzykiem wystąpień działań niepożądanych oraz skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy pilnie zgłosić się do lekarza, na najbliższy SOR lub zadzwonić na pogotowie ratunkowe. 
 15. Należy pamiętać, że przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga regularnych wizyt kontrolnych u lekarza, zgodnie z zaleceniami lekarza, nie rzadziej jednak niż 6 miesięcy.